Morfars Trädgård

Den nya Dataskyddsförordningen trädde i kraft 25 maj 2018. 

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Här följer min information om GDPR

"Till Dig som handlar med Morfars Trädgård AB

Jag behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom företagets namn, adress, telefonnummer, E-postadress  och kontaktperson. För privatperoner sparar jag namn, adress och ev telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna skicka fakturan på beställda produkter, kunna dra in produkter om allvarliga avvikelser sker samt kontakta dig vid behov.

Jag har fått dina uppgifter från dig och tillämpar vid var tid gällande integritets-lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är fakturahantering och bokföring. Dina uppgifter kommer att sparas i två år efter senaste beställning. Underlag för bokföring kommer att sparas enligt gällande lagstiftning f n 7 år.  

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon än dig och mig, men jag kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att jag är skyldig att göra så enligt lag. Däremot kommer jag aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Katarina Bäckström.  Du har rätt att kontakta mig om du vill ha ut information om de uppgifter jag har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att jag begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta mig på de uppgifter jag hänvisar till på fakturan.  Om du har klagomål på min behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

Lund, 2018-05-25

För Morfars Trädgård AB

Katarina Bäckström"